Stichting Boer&Toekomst Vechtdal is een platform dat in 2017 is opgericht omdat er al langere tijd signalen waren van financiële en psychische problemen in de agrarische sector.
Het platform wil een schakel zijn tussen de agrariërs en de erfbetreders enerzijds en de professionele hulpverleners anderzijds.
Onder erfbetreders verstaan we o.a.: mensen die vanuit hun beroep het boerenerf bezoeken, familie, vrienden, wijkverpleging, maar ook zeker buren en buurtbewoners.

Met het afsluiten van dit convenant en het uitreiken van het vignet willen we goed voorbeeld van erfbetreders tonen en uitdragen.

Doel: Elke medewerker van aangesloten partijen zet zich actief in om het stil leed op het platteland te signaleren en bespreekbaar te maken.

Daartoe;

  • wordt er aantoonbaar aandacht besteed aan het onderwerp tijdens interne overleggen en/of functioneringsgesprekken.
  • worden erfbetredende medewerkers gestimuleerd signalen hetzij bespreekbaar te maken met de boer, hetzij met de direct leidinggevende
  • onderschrijven de partijen dat een gezond bedrijf een gezonde bedrijfsvoering kent en zowel dierenwelzijn als menselijk welzijn van de op het bedrijf levende dieren en mensen op orde is.
  • wordt erkend dat partijen een sociaal maatschappelijke verplichting hebben ten opzichte van de klant die uitstijgt boven het bedrijfsbelang.
  • komen partijen jaarlijks bijeen, op uitnodiging van Boer&Toekomst, om te evalueren en  gezamenlijke strategieën te bespreken. Indien vanuit individuele signalen overstijgende problematiek te herkennen valt, is het mogelijk deze te bundelen en samen sterk te staan.

U kunt via dit contactformulier contact met ons opnemen.

Convenant Boer&Toekomst